Slovenský hydrometeorologický ústav

v spolupráci s

International Hydrological Programme of UNESCO - Slovenský výbor pre hydrológiu

Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

Slovenská meteorologická spoločnosť

Global Water Partnership Slovensko

organizuje
on-line

vedeckú konferenciu mladých odborníkov s medzinárodnou účasťou

BRATISLAVA, SHMÚ, 11. novembra 2021

PARTNERI KONFERENCIE

Cieľ konferencie

Každoročnou neoddeliteľnou súčasťou organizovaných podujatí na pôde SHMÚ je
Konferencia mladých odborníkov z oblasti hydrológie, vodného hospodárstva, meteorológie, klimatológie a kvality ovzdušia.

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov prác v jednotlivých odboroch a nových vedeckých poznatkov mladých ľudí,
či už z radov študentov vysokých škôl alebo vedeckých pracovníkov, zaoberajúcich sa príslušnými vednými odbormi.

Účastníci si z tejto akcie môžu odniesť nové vedomosti a skúsenosti a nadviazať nové priateľstvá a kontakty,
ktoré im môžu byť prospešné v ďalšej práci a profesionálnej kariére.

Tematické okruhy konferencie

33. KONFERENCIA MLADÝCH HYDROLÓGOV

22. KONFERENCIA MLADÝCH METEOROLÓGOV A KLIMATOLÓGOV
      A ODBORNÍKOV NA KVALITU OVZDUŠIA

20. KONFERENCIA MLADÝCH VODOHOSPODÁROV

Programový výbor konferencie

Ing. Danica Lešková, PhD., SHMÚ, Bratislava
Alena Blahová, SHMÚ, Bratislava

Odborní garanti

pre meteorológiu, klimatológiu a kvalitu ovzdušia
RNDr. Paulína Valová
Slovenský hydrometeorologický ústav

pre hydrológiu
RNDr. Pavol Miklánek, CSc.
Slovenský výbor pre hydrológiu

pre vodné hospodárstvo
Ing. Pavel Hucko, CSc.
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

Možnosti prezentácie

Na prezentáciu súťažných príspevkov majú autori vopred stanovený čas v maximálnom rozsahu 10 minút. 

Príspevok je možné prezentovať v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Prezentácia môže byť vo formáte Power Point alebo PDF.

Konferenčné poplatky

Účastnícky poplatok sa na konferencii nevyberá.

Kontakty a dokumenty

Organizátor konferencie

Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17 – Koliba
833 15 Bratislava
www.shmu.sk

Kontakt a korešpondenčná adresa
(prihlášky a súťažné príspevky)
kmo@shmu.sk

Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17,
P.O.Box 15
833 15 Bratislava