Slovenský hydrometeorologický ústav

v spolupráci s

International Hydrological Programme of UNESCO - Slovenský výbor pre hydrológiu

Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

Slovenská meteorologická spoločnosť, občianske združenie

Global Water Partnership Slovensko

Slovenská vodohospodárska spoločnosť, člen ZSVTS

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

organizuje

vedeckú konferenciu mladých odborníkov s medzinárodnou účasťou

BRATISLAVA, SHMÚ, 10. novembra 2022

PARTNERI KONFERENCIE

Cieľ konferencie

Každoročnou neoddeliteľnou súčasťou organizovaných podujatí na pôde SHMÚ je
Konferencia mladých odborníkov z oblasti hydrológie, vodného hospodárstva, meteorológie, klimatológie a kvality ovzdušia.

Cieľom konferencie je prezentácia výsledkov prác v jednotlivých odboroch a nových vedeckých poznatkov mladých ľudí,
či už z radov študentov vysokých škôl alebo vedeckých pracovníkov, zaoberajúcich sa príslušnými vednými odbormi.

Účastníci si z tejto akcie môžu odniesť nové vedomosti a skúsenosti a nadviazať nové priateľstvá a kontakty,
ktoré im môžu byť prospešné v ďalšej práci a profesionálnej kariére.

Tematické okruhy konferencie

34. KONFERENCIA MLADÝCH HYDROLÓGOV

23. KONFERENCIA MLADÝCH METEOROLÓGOV A KLIMATOLÓGOV
      A ODBORNÍKOV NA KVALITU OVZDUŠIA

21. KONFERENCIA MLADÝCH VODOHOSPODÁROV

Dôležité termíny konferencie 

3. október 2022 - termín doručenia záväzných prihlášok
24.október 2022 - termín zaslania súťažného príspevku
10. november 2022 - termín konania konferencie
 

Programový výbor konferencie

Ing. Danica Lešková, PhD., SHMÚ, Bratislava
Alena Blahová, SHMÚ, Bratislava
Mgr. Mária Derková, PhD, SHMÚ, Bratislava
Ing. Valéria Wendlová, SHMÚ, Bratislava
RNDr. Pavol Miklánek, PhD., Slovenský výbor pre hydrológiu

Odborní garanti

pre meteorológiu, klimatológiu a kvalitu ovzdušia
RNDr. Paulína Valová
Slovenský hydrometeorologický ústav

pre hydrológiu
RNDr. Pavol Miklánek, CSc.
Slovenský výbor pre hydrológiu

pre vodné hospodárstvo
Ing. Pavel Hucko, CSc.
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

Možnosti prezentácie

Na prezentáciu súťažných príspevkov majú autori vopred stanovený čas v maximálnom rozsahu 10 minút. 

Príspevok je možné prezentovať v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Prezentácia môže byť vo formáte Power Point alebo PDF.

Konferenčné poplatky

Účastnícky poplatok sa na konferencii nevyberá.

Kontakty a dokumenty

Organizátor konferencie

Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17 – Koliba
833 15 Bratislava
www.shmu.sk

Kontakt a korešpondenčná adresa
(prihlášky a súťažné príspevky)
kmo@shmu.sk

Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17,
P.O.Box 15
833 15 Bratislava